RoháčekMatúš4,13

Matúš 4:13

Evanjelium podľa Matúša

a opus­tiac Nazaret prišiel a býval v Kafar­nau­me, ktoré leží pri mori, v krajoch Za­bulona a Nef­talima,


Verš v kontexte

12 A keď počul Ježiš, že je Ján vy­daný, od­išiel do Galilee 13 a opus­tiac Nazaret prišiel a býval v Kafar­nau­me, ktoré leží pri mori, v krajoch Za­bulona a Nef­talima, 14 aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané skr­ze proroka Izai­áša, ktorý po­vedal:

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 a opus­tiac Nazaret prišiel a býval v Kafar­nau­me, ktoré leží pri mori, v krajoch Za­bulona a Nef­talima,

Evanjelický

13 Opus­til Nazaret a prešiel bývať do Kafar­nau­mu, prímor­ského mes­ta v krajoch zebulon­ských a nef­talim­ských,

Ekumenický

13 Zanechal Nazaret a usadil sa v prímorskom Kafar­nau­me na území Zebúluna a Naf­táliho,

Bible21

13 Opustil Na­za­ret a přišel byd­let do po­břežního měs­ta Kafarnaum v kra­jinách Za­bulon a Neftalí.