RoháčekMatúš25,33

Matúš 25:33

Evanjelium podľa Matúša

a po­staví ovce po svojej pravici a koz­lov po ľavici.


Verš v kontexte

32 a shromaždené budú pred neho všet­ky národy, a od­delí ich, jed­ných od druhých, ako pas­tier od­deľuje ovce od koz­lov, 33 a po­staví ovce po svojej pravici a koz­lov po ľavici. 34 Vtedy po­vie Kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici: Poďte, požeh­naní môj­ho Ot­ca, vlád­nite dedične kráľov­stvom, vám pri­praveným od založenia sveta.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

33 a po­staví ovce po svojej pravici a koz­lov po ľavici.

Evanjelický

33 a po­staví si ovce sprava, koz­lov však zľava.

Ekumenický

33 Ovce si po­staví na­pravo a capov naľavo.

Bible21

33 Ovce po­staví po své pravici, ale koz­ly po levici.