RoháčekMatúš20,12

Matúš 20:12

Evanjelium podľa Matúša

a hovorili: Títo po­sled­ní pracovali jed­nu hodinu, a učinil si ich rov­ných nám, ktorí sme nies­li bremeno dňa a páľu slnca.


Verš v kontexte

11 A keď vzali, re­ptali proti hos­podárovi 12 a hovorili: Títo po­sled­ní pracovali jed­nu hodinu, a učinil si ich rov­ných nám, ktorí sme nies­li bremeno dňa a páľu slnca. 13 Ale on od­povedal a riekol jed­nému z nich: Priateľu, nek­riv­dím ti; či si sa nez­jed­nal so mnou za denár?

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

12 a hovorili: Títo po­sled­ní pracovali jed­nu hodinu, a učinil si ich rov­ných nám, ktorí sme nies­li bremeno dňa a páľu slnca.

Evanjelický

12 Títo po­sled­ní pracovali hodinu, a urobil si ich rov­nými s na­mi, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľavu sln­ka.

Ekumenický

12 Títo po­sled­ní pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich po­stavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa.

Bible21

12 ‚Tihle po­slední pracova­li jednu ho­di­nu a tys je po­stavil na­roveň nám, kteří jsme v tom horku dře­li ce­lý den!‘