RoháčekMatúš14,18

Matúš 14:18

Evanjelium podľa Matúša

A on im povedal: Dones­te mi ich sem!


Verš v kontexte

17 A oni mu po­vedali: Ne­máme tu iba päť chlebov a dve ryby. 18 A on im povedal: Dones­te mi ich sem! 19 A roz­kázal zá­stupom, aby si po­sadali na tráve, a vzal tých päť chlebov a tie dve ryby a vzhliad­nuc do neba požeh­nal a lámuc dával chleby učeníkom a učeníci dávali zástupom.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

18 A on im povedal: Dones­te mi ich sem!

Evanjelický

18 Od­povedal: Prines­te mi ich sem!

Ekumenický

18 Vy­zval ich: Prines­te mi ich sem!

Bible21

18 „Při­nes­te mi je,“ ře­kl jim.