RoháčekMarek6,3

Marek 6:3

Evanjelium podľa Mareka

Či nie je toto ten tesár, syn Máriin, a brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov? A či nie sú aj jeho ses­try tu u nás? A po­horšovali sa na ňom.


Verš v kontexte

2 A keď bola sobota, začal učiť v synagóge. A mnohí, keď ho počuli, žas­li a hovorili: Od­kiaľ to ten­to má? A jaká je to múd­rosť, ktorá mu je daná, že aj také divy sa dejú skr­ze jeho ruky? 3 Či nie je toto ten tesár, syn Máriin, a brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov? A či nie sú aj jeho ses­try tu u nás? A po­horšovali sa na ňom. 4 A Ježiš im po­vedal: Prorok nie je bezo cti, iba vo svojej otčine, medzi príbuz­nými a vo svojom dome.

späť na Marek, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 Či nie je toto ten tesár, syn Máriin, a brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov? A či nie sú aj jeho ses­try tu u nás? A po­horšovali sa na ňom.

Evanjelický

3 Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či Mu ses­try nežijú tu medzi na­mi? A po­horšovali sa na Ňom.

Ekumenický

3 Nie je to azda ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho ses­try medzi na­mi? I po­horšovali sa na ňom.

Bible21

3 Není to snad ten tesař, syn Ma­rie a bra­tr Ja­ku­ba, Josefa, Judy a Ši­mo­na? Nejsou snad jeho se­st­ry tady s ná­mi?" A tak se nad ním po­horšova­li.

RoháčekMarek6,3