EkumenickýMalachiáš2,6

Malachiáš 2:6

Z jeho úst vy­chádzalo prav­divé na­učenie, ne­právosť ne­mal na perách, v pokoji a úp­rim­nos­ti chodil so mnou a mnohých od­vrátil od ne­právos­tí.


Verš v kontexte

5 Moja zmluva s ním znamenala život a po­koj. Dal som mu toto: bázeň, aby sa ma bál a mal úc­tu pred mojím menom. 6 Z jeho úst vy­chádzalo prav­divé na­učenie, ne­právosť ne­mal na perách, v pokoji a úp­rim­nos­ti chodil so mnou a mnohých od­vrátil od ne­právos­tí. 7 Veď pery kňaza majú strážiť po­znanie; z jeho úst sa očakáva na­učenie, lebo on je po­slom Hos­podina zá­stupov.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 Zákon prav­dy bol v jeho ús­tach, a ne­právosť sa nenašla v jeho rtoch, chodil so mnou v po­koji a úp­rim­nos­ti a od­vrátil mnohých od ne­právos­ti.

Evanjelický

6 Prav­divá náuka bola v jeho ús­tach a ne­prav­da sa nenašla na jeho perách. V po­koji a úp­rim­nos­ti chodil so mnou a mnohých od­vrátil od ne­právos­ti.

Ekumenický

6 Z jeho úst vy­chádzalo prav­divé na­učenie, ne­právosť ne­mal na perách, v pokoji a úp­rim­nos­ti chodil so mnou a mnohých od­vrátil od ne­právos­tí.

Bible21

6 V jeho ús­tech byl zákon prav­dy, na rtech se mu ne­ob­jevi­lo žádné bez­práví. Žil se mnou v poko­ji a v po­ctivosti a mno­hé od­vrá­til od je­jich vin.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček