RoháčekLukáš9,61

Lukáš 9:61

Evanjelium podľa Lukáša

A po­vedal aj iný: Poj­dem za tebou, Pane, ale mi do­voľ prv roz­lúčiť sa s tými, ktorí pat­ria k môj­mu domu.


Verš v kontexte

60 Ale Ježiš mu po­vedal: Nechaj mŕt­vych po­chovať svojich mŕt­vych, ale ty odídi a roz­hlasuj kráľov­stvo Božie! 61 A po­vedal aj iný: Poj­dem za tebou, Pane, ale mi do­voľ prv roz­lúčiť sa s tými, ktorí pat­ria k môj­mu domu. 62 Ale Ježiš mu po­vedal: Ni­kto položivší svoju ruku na pluh a ozerajúci sa naz­pät nie je súci do kráľov­stva Božieho.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

61 A po­vedal aj iný: Poj­dem za tebou, Pane, ale mi do­voľ prv roz­lúčiť sa s tými, ktorí pat­ria k môj­mu domu.

Evanjelický

61 A ešte iný po­vedal: Pôj­dem za Tebou, Pane, ale do­voľ mi najprv roz­lúčiť sa s domácimi.

Ekumenický

61 A iný zas hovoril: Pane, pôj­dem za tebou, ale najprv mi do­voľ roz­lúčiť sa s rodinou.

Bible21

61 Další mu ře­kl: „Pane, půjdu za te­bou, ale dovol, ať se na­před roz­loučím se vše­mi doma.“