RoháčekLukáš13,27

Lukáš 13:27

Evanjelium podľa Lukáša

A po­vie: Hovorím vám, ne­znám vás, od­kiaľ ste. Od­stúp­te odo mňa všet­ci, činitelia ne­právos­ti!


Verš v kontexte

26 Vtedy začnete hovoriť: Jedávali sme pred tebou a pili, a na našich uliciach si učil. 27 A po­vie: Hovorím vám, ne­znám vás, od­kiaľ ste. Od­stúp­te odo mňa všet­ci, činitelia ne­právos­ti! 28 Tam bude plač a šk­rípanie zubami, keď uvidíte Ab­raháma, Izáka, Jakoba a všet­kých prorokov v kráľov­stve Božom a seba von vy­hodených.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

27 A po­vie: Hovorím vám, ne­znám vás, od­kiaľ ste. Od­stúp­te odo mňa všet­ci, činitelia ne­právos­ti!

Evanjelický

27 ale on po­vie: Hovorím vám, ne­viem, od­kiaľ ste. Od­stúp­te odo mňa všet­ci páchatelia ne­právos­ti!

Ekumenický

27 Ale on vám po­vie: Ne­poz­nám vás. Od­kiaľ ste? Všet­ci páchatelia ne­právos­ti, od­stúp­te odo mňa!

Bible21

27 On však od­po­ví: ‚Říkám vám, že vás ne­znám. Ne­vím, odkud jste. Ode­jdě­te ode mě, všich­ni, kdo páchá­te zlo!‘