RoháčekLukáš13,28

Lukáš 13:28

Evanjelium podľa Lukáša

Tam bude plač a šk­rípanie zubami, keď uvidíte Ab­raháma, Izáka, Jakoba a všet­kých prorokov v kráľov­stve Božom a seba von vy­hodených.


Verš v kontexte

27 A po­vie: Hovorím vám, ne­znám vás, od­kiaľ ste. Od­stúp­te odo mňa všet­ci, činitelia ne­právos­ti! 28 Tam bude plač a šk­rípanie zubami, keď uvidíte Ab­raháma, Izáka, Jakoba a všet­kých prorokov v kráľov­stve Božom a seba von vy­hodených. 29 A prij­dú od východu aj od západu, od severa aj od juhu a budú stolovať v kráľov­stve Božom.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

28 Tam bude plač a šk­rípanie zubami, keď uvidíte Ab­raháma, Izáka, Jakoba a všet­kých prorokov v kráľov­stve Božom a seba von vy­hodených.

Evanjelický

28 Tam bude plač a šk­rípanie zubov, keď uvidíte, že Ab­rahám a Izák a Jákob a všet­ci proroci sú v kráľov­stve Božom, a vy ste vy­hodení von;

Ekumenický

28 Tam bude plač a šk­rípanie zubami, keď uvidíte, že Ab­rahám, Izák, Jákob a všet­ci proroci sú v Božom kráľov­stve, ale vy ostanete vy­hodení von­ku.

Bible21

28 Bude tam pláč a skřípění zu­bů, až uvi­dí­te Abraha­ma, Izáka a Jáko­ba se vše­mi pro­roky v Božím králov­ství, ale sami bu­dete vy­hnáni ven.