Roháček3. Mojžišova25,30

3. Mojžišova 25:30

Leviticus

Ale keď sa ne­vykúpi, kým sa mu ne­vy­pl­ní celý rok, zo­stane dom, ktorý je v ohradenom mes­te, navždy tomu, kto ho kúpil, po jeho po­koleniach; ne­vyj­de v roku plesania.


Verš v kontexte

29 A keby nie­kto predal dom na bývanie v ohradenom mes­te, bude mať právo vy­kúpiť ho, až do­kiaľ sa ne­skončí rok jeho predaja. Celý rok bude mať právo vy­kúpiť ho. 30 Ale keď sa ne­vykúpi, kým sa mu ne­vy­pl­ní celý rok, zo­stane dom, ktorý je v ohradenom mes­te, navždy tomu, kto ho kúpil, po jeho po­koleniach; ne­vyj­de v roku plesania. 31 Avšak domy v dedinách, ktoré ne­majú hrad­by do­okola, budú čo do predaja, po­važované za rov­naké s poľom zeme; taký dom bude môcť byť vy­kúpený; a v roku plesania vy­j­de ten, k­to ho kúpil.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

30 Ale keď sa ne­vykúpi, kým sa mu ne­vy­pl­ní celý rok, zo­stane dom, ktorý je v ohradenom mes­te, navždy tomu, kto ho kúpil, po jeho po­koleniach; ne­vyj­de v roku plesania.

Evanjelický

30 Ak sa ne­vykúpi do uplynutia celého roka, ostane dom v ohradenom mes­te na­trvalo kup­covým po všet­ky jeho po­kolenia. V jubilej­nom roku ne­musí od­stúpiť.

Ekumenický

30 Ak si ho však do roka nekúpi, dom v ohradenom mes­te zo­stane na­trvalo tomu, kto ho kúpil, i jeho po­koleniam. Kupec sa ho ani v jubilejnom roku ne­musí vzdať.

Bible21

30 Ne­bu­de-li vy­kou­pen, než uběh­ne ce­lý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě to­mu, kdo jej kou­pil, i jeho po­tomkům na­trvalo. Ne­bu­de vy­dán ani v létě mi­losti.