RoháčekKolosenským1,10

Kolosenským 1:10

žeby ste chodili hod­ne Pána, aby ste sa mu vo všet­kom ľúbili ne­súc ovocie v každom skut­ku dob­rom a ras­túc v známosť Boha,


Verš v kontexte

9 Pre­to aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, ne­pres­távame mod­liť sa za vás a prosiť, žeby ste boli na­pl­není čo do známos­ti jeho vôle všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou duchov­nou, 10 žeby ste chodili hod­ne Pána, aby ste sa mu vo všet­kom ľúbili ne­súc ovocie v každom skut­ku dob­rom a ras­túc v známosť Boha, 11 zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všet­kej tr­pez­livos­ti a zhovievavos­ti s radosťou,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 žeby ste chodili hod­ne Pána, aby ste sa mu vo všet­kom ľúbili ne­súc ovocie v každom skut­ku dob­rom a ras­túc v známosť Boha,

Evanjelický

10 aby ste chodili hod­ní Pána, na Jeho ú­pl­nú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dob­rom skut­ku, ras­túc v po­znaní Boha,

Ekumenický

10 aby ste žili hod­ní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dob­rom skut­ku a hl­bšie po­znávať Boha

Bible21

10 a abys­te svým živo­tem vž­dy děla­li Pánu čest a ra­dost: abys­te stále nes­li ovo­ce dob­rých skutků, rost­li v po­znání Bo­ha,