RoháčekKolosenským1,9

Kolosenským 1:9

Pre­to aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, ne­pres­távame mod­liť sa za vás a prosiť, žeby ste boli na­pl­není čo do známos­ti jeho vôle všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou duchov­nou,


Verš v kontexte

8 ktorý nám aj oznámil vašu lás­ku v Duchu. 9 Pre­to aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, ne­pres­távame mod­liť sa za vás a prosiť, žeby ste boli na­pl­není čo do známos­ti jeho vôle všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou duchov­nou, 10 žeby ste chodili hod­ne Pána, aby ste sa mu vo všet­kom ľúbili ne­súc ovocie v každom skut­ku dob­rom a ras­túc v známosť Boha,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, ne­pres­távame mod­liť sa za vás a prosiť, žeby ste boli na­pl­není čo do známos­ti jeho vôle všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou duchov­nou,

Evanjelický

9 Pre­to aj my odo dňa, ako sme to počuli, ne­pres­távame sa mod­liť za vás a prosiť, kiež ste na­pl­není po­znaním Jeho vôle vo všet­kej múd­ros­ti a duchov­nej roz­um­nos­ti,

Ekumenický

9 Pre­to aj my, odo dňa, keď sme to počuli, ne­pres­távame sa za vás mod­liť a prosiť, aby ste vo všet­kej múd­ros­ti a duchov­nej roz­um­nos­ti boli na­pl­není po­znaním jeho vôle,

Bible21

9 Ode dne, kdy jsme o vás us­lyše­li, pro­to ne­přestává­me v mod­lit­bách pro­sit, abys­te byli ve vší moud­rosti a du­chovním po­ro­zumění na­plněni po­znáním jeho vůle