EkumenickýKolosenským1,10

Kolosenským 1:10

aby ste žili hod­ní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dob­rom skut­ku a hl­bšie po­znávať Boha


Verš v kontexte

9 Pre­to aj my, odo dňa, keď sme to počuli, ne­pres­távame sa za vás mod­liť a prosiť, aby ste vo všet­kej múd­ros­ti a duchov­nej roz­um­nos­ti boli na­pl­není po­znaním jeho vôle, 10 aby ste žili hod­ní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dob­rom skut­ku a hl­bšie po­znávať Boha 11 a z moci jeho slávy nadobud­nete vše­stran­nú silu na vy­trvalosť a tr­pez­livosť vo všet­kom. S radosťou

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 žeby ste chodili hod­ne Pána, aby ste sa mu vo všet­kom ľúbili ne­súc ovocie v každom skut­ku dob­rom a ras­túc v známosť Boha,

Evanjelický

10 aby ste chodili hod­ní Pána, na Jeho ú­pl­nú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dob­rom skut­ku, ras­túc v po­znaní Boha,

Ekumenický

10 aby ste žili hod­ní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dob­rom skut­ku a hl­bšie po­znávať Boha

Bible21

10 a abys­te svým živo­tem vž­dy děla­li Pánu čest a ra­dost: abys­te stále nes­li ovo­ce dob­rých skutků, rost­li v po­znání Bo­ha,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček