RoháčekJúdov1,8

Júdov 1:8

Podob­ne však aj títo, po­hrúžení v spánok, telo poškv­rňujú, pan­stvom po­hŕdajú a slávam sa rúhajú.


Verš v kontexte

7 Jako Sodoma a Gomora a mes­tá okolo nich, ktoré podob­ným spôsobom ako títo ne­slýchane smil­nily a od­išly za iným telom, ležia pred očima na výs­tražný prí­klad a ne­sú trest večného ohňa. 8 Podob­ne však aj títo, po­hrúžení v spánok, telo poškv­rňujú, pan­stvom po­hŕdajú a slávam sa rúhajú. 9 A ar­chan­jel Michal, keď v spore s diab­lom hovoril o telo Mojžišovo, ne­opovážil sa vy­niesť p­roti nemu rúhavý súd, ale po­vedal: Nech ťa po­tres­ce Pán!

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Podob­ne však aj títo, po­hrúžení v spánok, telo poškv­rňujú, pan­stvom po­hŕdajú a slávam sa rúhajú.

Evanjelický

8 Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ni­koho ne­uz­návajú nad sebou a rúhajú sa nebes­kým moc­nos­tiam.

Ekumenický

8 Podob­ne aj títo blúz­niv­ci poškv­rňujú telo, ne­uz­návajú au­to­ritu Pána nad sebou a rúhajú sa nadzem­ským moc­nos­tiam.

Bible21

8 Stejně tak tito blouzniv­ci przní své tělo, ne­dbají na Pánovu vlá­du a vy­smívají se ne­bes­kým mo­cnos­tem.

RoháčekJúdov1,8