RoháčekJúdov1

Júdov

Zápasiť za vieru. O príchode falošných učiteľov. Príklad padlých anjelov a Sodomy. Príkladom archanjela Michala vedie k pokore a vystríha pred ľuďmi jako Kain, Balám, a Kóre.1 Júda, sluha Ježiša Kris­ta a brat Jakobov, milovaným a po­sväteným v Bohu Ot­covi a Ježišu Kris­tovi za­chovaným po­volaným: 2 milo­sr­den­stvo vám i po­koj i lás­ka nech sa rozm­noží! 3 Milovaní, snažiac sa, jako len môžem, písať vám o našom spoločnom spasení prinútený som vám na­písať a na­pomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz ta danú svätým. 4 Lebo sa k­rad­mo bočnými ces­tami vo­treli nie­ktorí ľudia, dáv­no vo­pred za­písaní k tomu od­súdeniu, bez­božníci, ktorí ob­racajú milosť našeho Boha na ne­studatosť a jediného samov­lád­cu Boha a nášho Pána Ježiša Kris­ta za­pierajú. 5 A chcem vám pri­pomenúť, ktorí raz viete to všet­ko, že Pán za­chrániac ľud z Egypt­skej zeme po druhé tých, ktorí ne­uverili, za­tratil 6 a an­jelov, ktorí nezachovali svoj­ho kniežat­stva, ale opus­tili svoj vlast­ný príbytok, za­choval s­trážených pod mrákavou vo večných putách k súdu veľkého dňa. 7 Jako Sodoma a Gomora a mes­tá okolo nich, ktoré podob­ným spôsobom ako títo ne­slýchane smil­nily a od­išly za iným telom, ležia pred očima na výs­tražný prí­klad a ne­sú trest večného ohňa. 8 Podob­ne však aj títo, po­hrúžení v spánok, telo poškv­rňujú, pan­stvom po­hŕdajú a slávam sa rúhajú. 9 A ar­chan­jel Michal, keď v spore s diab­lom hovoril o telo Mojžišovo, ne­opovážil sa vy­niesť p­roti nemu rúhavý súd, ale po­vedal: Nech ťa po­tres­ce Pán! 10 Ale títo sa všet­kému, čoho ne­znajú, rúhajú, a čomu prírodou, jako nerozum­né zvieratá, roz­umejú, práve v tom sa kazia. 11 Beda im! Lebo od­išli ces­tou Kai­novou a, pojatí bludom Balámovej mzdy, sa vy­kyd­li a protirečením Kóreho za­hynuli. Ráz takých bludných učiteľov; sú ako oblaky bez vody, o ktorých prorokoval už Enoch.12 Tí sú škvr­nami na vašich hodoch lás­ky, ktorí sa spolu hos­tia bez báz­ne sami seba pasúc, be­z­vod­né ob­laky, vet­rami po­mimo unášané, po­zdnojasen­né stromy jalové, dvak­rát zo­mrelé, vy­korenené, 13 divoké vlny mor­ské, vy­peňujúce svoje vlast­né haneb­nos­ti, blud­né hviez­dy, ktorým je za­chovaná mrákava tmy na večnosť. 14 A prorokoval aj o nich sied­my od Adama Enoch, keď po­vedal: Hľa prišiel Pán so svojimi svätými myriadami 15 učiniť súd proti všet­kým a náležite skárať všet­kých ich bez­božníkov pre všet­ky skut­ky ich bez­božnos­ti, ktorými páchali bez­božnosť, a pre všet­ky tvr­dé reči spupné, ktoré hovorili proti ne­mu, hriešnici, bez­božní. 16 To sú re­ptáci, žeh­rajúci na svoj osud, ktorí chodia podľa svojich žiados­tí, a ktorých ús­ta hovoria nadutos­ti, a ktorí licomer­ne pre zisk ob­divujú osoby. 17 Ale vy, milovaní, roz­pamätaj­te sa na slová, pred­povedané od apoštolov nášho Pána Ježiša Kris­ta, 18 že vám hovoril, že v po­sled­nom čase budú po­smievači, ktorí budú chodiť podľa svojich bez­božných žiados­tí. 19 To sú tí, ktorí sa od­deľujú, teles­ní, ne­majúci ducha. Napomenutie milovať, zachraňovať a seba zachovať nepoškvrneného. Chválorečenie Spasiteľovi Bohu.20 Ale vy, milovaní budujúc sa na svojej pre­svätej viere, 21 mod­liac sa v Svätom Duchu, s­trážiac zachovajte sa v lás­ke Božej očakávajúc milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta cieľom večného života. 22 A nad nie­ktorými maj­te ľútosť [kar­hajúc ich a] robiac roz­diel 23 a iných za­chraňuj­te bázňou vy­tr­hujúc ich z ohňa, nenávidiac ešte len aj tej od tela poškvr­nenej suk­ne. 24 A tomu, ktorý vás môže za­chovať tak, čo ne­kles­nete, a po­staviť bez­vad­ných pred tvárou svojej slávy v plesaní, 25 jedinému múd­remu Bohu, nášmu Spasiteľovi, nech je skrze Ježiša Kris­ta, nášho Pána, sláva a veličen­stvo, sila a vr­ch­nos­ten­ská moc, ako pred všet­kými veky, tak pred všet­kými veky, tak i teraz i na všet­ky veky. Ameň.

RoháčekJúdov1