RoháčekJúdov1,23

Júdov 1:23

a iných za­chraňuj­te bázňou vy­tr­hujúc ich z ohňa, nenávidiac ešte len aj tej od tela poškvr­nenej suk­ne.


Verš v kontexte

22 A nad nie­ktorými maj­te ľútosť [kar­hajúc ich a] robiac roz­diel 23 a iných za­chraňuj­te bázňou vy­tr­hujúc ich z ohňa, nenávidiac ešte len aj tej od tela poškvr­nenej suk­ne. 24 A tomu, ktorý vás môže za­chovať tak, čo ne­kles­nete, a po­staviť bez­vad­ných pred tvárou svojej slávy v plesaní,

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 a iných za­chraňuj­te bázňou vy­tr­hujúc ich z ohňa, nenávidiac ešte len aj tej od tela poškvr­nenej suk­ne.

Evanjelický

23 za­chraňuj­te ich, vy­trh­núc ich z ohňa. Iných sa zase uj­mite s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvr­nený telom.

Ekumenický

23 za­chráňte ich, vy­trh­nite ich z ohňa. Nad inými však maj­te súcit s obozretnosťou, nech sa vám protiví aj ich plášť poškvr­nený telom.

Bible21

23 Jiné za­chraňuj­te jako z oh­nivých pla­menů. I s nimi jednej­te sou­citně, ale zároveň obe­z­řetně – ať se vám oškliví i ša­ty po­sk­vrněné tělem!