RoháčekJúdov1,22

Júdov 1:22

A nad nie­ktorými maj­te ľútosť [kar­hajúc ich a] robiac roz­diel


Verš v kontexte

21 mod­liac sa v Svätom Duchu, s­trážiac zachovajte sa v lás­ke Božej očakávajúc milo­sr­den­stvo nášho Pána Ježiša Kris­ta cieľom večného života. 22 A nad nie­ktorými maj­te ľútosť [kar­hajúc ich a] robiac roz­diel 23 a iných za­chraňuj­te bázňou vy­tr­hujúc ich z ohňa, nenávidiac ešte len aj tej od tela poškvr­nenej suk­ne.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A nad nie­ktorými maj­te ľútosť [kar­hajúc ich a] robiac roz­diel

Evanjelický

22 Maj­te súcit s po­chybovačmi,

Ekumenický

22 Maj­te súcit s tými, čo po­chybujú,

Bible21

22 S tě­mi, kdo po­chybují, měj­te sou­cit.