RoháčekJób24,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Jób 24:13

Oni sú z tých, ktorí sa protivia svet­lu; ne­znajú jeho ciest ani nezo­tr­vávajú na jeho chod­níkoch.


Verš v kontexte

12 Ľudia z mes­ta vzdychajú, a duša ranených volá o po­moc. A Bôh tomu nečiní priet­rže. 13 Oni sú z tých, ktorí sa protivia svet­lu; ne­znajú jeho ciest ani nezo­tr­vávajú na jeho chod­níkoch. 14 Na ús­vite po­vs­táva vrah; za­bíja bied­neho a chudob­ného a vnoci je ako zlodej.

späť na Jób, 24

Príbuzné preklady Roháček

13 Oni sú z tých, ktorí sa protivia svet­lu; ne­znajú jeho ciest ani nezo­tr­vávajú na jeho chod­níkoch.

Evanjelický

13 Pat­ria medzi ne­priateľov svet­la, ned­bajú na Jeho ces­ty a ne­os­távajú na Jeho chod­níkoch.

Ekumenický

13 Oni boli medzi tými, čo sa vzbúrili proti svet­lu, ne­uz­návali jeho ces­ty, ani nezo­tr­vávali na jeho chod­níkoch.

Bible21

13 Jsou také ta­koví, kteří se světlu vzpírají, k jeho cestám se ne­znajía jeho ste­zek se ne­d­rží.

RoháčekJób24,13