RoháčekJeremiáš7,3

Jeremiáš 7:3

Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Čiňte tak aby, vaše ces­ty a vaše skut­ky boly dobré, a učiním to, aby ste bývali na tom­to mies­te.


Verš v kontexte

2 Po­stav sa v bráne domu Hos­podinov­ho a budeš tam volať toto slovo a po­vieš: Počuj­te slovo Hos­podinovo, celý Júda, všet­ci, ktorí vchádzate týmito bránami klaňať sa Hos­podinovi! 3 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Čiňte tak aby, vaše ces­ty a vaše skut­ky boly dobré, a učiním to, aby ste bývali na tom­to mies­te. 4 Nenadej­te sa na lživé slová, že vraj chrám Hos­podinov, chrám Hos­podinov, chrám Hos­podinov je to.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Čiňte tak aby, vaše ces­ty a vaše skut­ky boly dobré, a učiním to, aby ste bývali na tom­to mies­te.

Evanjelický

3 Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Na­prav­te svoje ces­ty a činy a do­volím vám bývať na tom­to mies­te.

Ekumenický

3 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Na­prav­te svoje ces­ty a svoje skut­ky, aby som vás mohol nechať bývať na tom­to mies­te.

Bible21

3 Tak praví Hos­po­din zástupů, Bůh Iz­rae­le: Na­prav­te své ces­ty a své jednání, a já vás tu ne­chám žít.