EvanjelickýFilemonovi1,4

Filemonovi 1:4

Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek sa roz­pomínam na teba v mod­lit­bách,


Verš v kontexte

3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 4 Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek sa roz­pomínam na teba v mod­lit­bách, 5 lebo počúvam o tvojej lás­ke a ver­nos­ti, ktorú máš k Pánovi Ježišovi a ku všet­kým svätým ,

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Ďakujem vždyc­ky svoj­mu Bohu zmieňujúc sa o tebe na svojich mod­lit­bách,

Evanjelický

4 Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek sa roz­pomínam na teba v mod­lit­bách,

Ekumenický

4 Ďakujem svoj­mu Bohu vždy, keď ťa spomínam vo svojich mod­lit­bách,

Bible21

4 Kdyko­li tě zmiňu­ji ve svých mod­lit­bách, dě­ku­ji své­mu Bo­hu,