RoháčekEzechiel20,7

Ezechiel 20:7

A riekol som im: Od­vrh­nite každý hnusoby svojich očí a ne­poškv­rňuj­te sa ukydanými boh­mi Egypťanov; ja som Hospodin, váš Bôh!


Verš v kontexte

6 v ten deň som im po­z­dvih­nul svoju ruku, že ich vy­vediem z Egypt­skej zeme do zeme, ktorú som vy­hľadal pre nich, tečúcu mliekom a medom, ktorá je okrasou všet­kých zemí. 7 A riekol som im: Od­vrh­nite každý hnusoby svojich očí a ne­poškv­rňuj­te sa ukydanými boh­mi Egypťanov; ja som Hospodin, váš Bôh! 8 Ale oni sa spur­ne staväli proti mne a nech­celi počúvať na mňa; ne­od­vr­h­li, ni­ktorý, hnusôb svojich očí ani nezanechali ukydaných bohov Egypťanov. Pre­to som po­vedal, že vy­lejem na nich svoju prch­livosť, že vy­konám na nich svoj hnev pro­stred Egypt­skej zeme.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

7 A riekol som im: Od­vrh­nite každý hnusoby svojich očí a ne­poškv­rňuj­te sa ukydanými boh­mi Egypťanov; ja som Hospodin, váš Bôh!

Evanjelický

7 Riekol som im: Každý nech za­vrh­ne svoje ošk­livos­ti, ku ktorým upieral oči, a nech sa ne­poškv­rňuje egypt­skými mod­lami. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

7 Po­vedal som im: Každý nech od­vrh­ne svoje ohav­né mod­ly, ku ktorým upieral oči, a nech sa ne­poškv­rňuje egypt­skými mod­lami. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Bible21

7 Ře­kl jsem jim: Za­hoď­te každý ty ne­chutné ob­ra­zy, ke kterým upírá­te oči, a ne­po­sk­vrňuj­te se egyptský­mi mod­la­mi! Já jsem Hos­po­din, váš Bůh.