RoháčekEzechiel20,6

Ezechiel 20:6

v ten deň som im po­z­dvih­nul svoju ruku, že ich vy­vediem z Egypt­skej zeme do zeme, ktorú som vy­hľadal pre nich, tečúcu mliekom a medom, ktorá je okrasou všet­kých zemí.


Verš v kontexte

5 A po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: V deň, v ktorý som si vy­volil Iz­raela a zdvih­nul som svoju ruku semenu domu Jakobov­ho a dal som sa im po­znať v Egypt­skej zemi a po­z­dvih­nul som im svoju ruku po­vediac: Ja som Hospodin, váš Bôh, 6 v ten deň som im po­z­dvih­nul svoju ruku, že ich vy­vediem z Egypt­skej zeme do zeme, ktorú som vy­hľadal pre nich, tečúcu mliekom a medom, ktorá je okrasou všet­kých zemí. 7 A riekol som im: Od­vrh­nite každý hnusoby svojich očí a ne­poškv­rňuj­te sa ukydanými boh­mi Egypťanov; ja som Hospodin, váš Bôh!

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

6 v ten deň som im po­z­dvih­nul svoju ruku, že ich vy­vediem z Egypt­skej zeme do zeme, ktorú som vy­hľadal pre nich, tečúcu mliekom a medom, ktorá je okrasou všet­kých zemí.

Evanjelický

6 V ten deň som zdvihol ruku k prísahe, že ich vy­vediem z Egyp­ta do krajiny, ktorú som pre nich vy­hliadol, ktorá oplýva mliekom a medom. Bola najk­rajšia zo všet­kých krajín.

Ekumenický

6 V ten deň som zdvihol ruku k prísahe, že ich vy­vediem z Egypta do krajiny, ktorú som pre nich vy­hliadol, ktorá oplýva mliekom a medom. Bola najk­rajšia zo všet­kých krajín.

Bible21

6 V ten den jsem přísahal, že je vy­ve­du z Egyp­ta do země, kte­rou jsem pro ně vy­hledal, do země oplývající mlékem a me­dem, do země nejkrásnější ze všech.