RoháčekEzechiel20,5

Ezechiel 20:5

A po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: V deň, v ktorý som si vy­volil Iz­raela a zdvih­nul som svoju ruku semenu domu Jakobov­ho a dal som sa im po­znať v Egypt­skej zemi a po­z­dvih­nul som im svoju ruku po­vediac: Ja som Hospodin, váš Bôh,


Verš v kontexte

4 Či azda ich budeš súdiť, či budeš súdiť, synu človeka? Oznám im ohav­nos­ti ich ot­cov! 5 A po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: V deň, v ktorý som si vy­volil Iz­raela a zdvih­nul som svoju ruku semenu domu Jakobov­ho a dal som sa im po­znať v Egypt­skej zemi a po­z­dvih­nul som im svoju ruku po­vediac: Ja som Hospodin, váš Bôh, 6 v ten deň som im po­z­dvih­nul svoju ruku, že ich vy­vediem z Egypt­skej zeme do zeme, ktorú som vy­hľadal pre nich, tečúcu mliekom a medom, ktorá je okrasou všet­kých zemí.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

5 A po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: V deň, v ktorý som si vy­volil Iz­raela a zdvih­nul som svoju ruku semenu domu Jakobov­ho a dal som sa im po­znať v Egypt­skej zemi a po­z­dvih­nul som im svoju ruku po­vediac: Ja som Hospodin, váš Bôh,

Evanjelický

5 a po­vedz im: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Toho dňa, keď som si vy­volil Iz­rael, zdvihol som ruku a pri­sahal som po­tom­stvu domu Jákobov­ho a dal som sa im po­znať v Egyp­te. Vtedy som zdvihol ruku a pri­sahal som: Ja som Hos­podin, váš Boh!

Ekumenický

5 a po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Toho dňa, keď som si vy­volil Iz­rael, zdvihol som ruku, pri­sahal som po­tom­stvu Jákobov­ho domu a dal som sa im po­znať v Egypte. Vtedy som zdvihol ruku a pri­sahal som: Ja som Hos­podin, váš Boh!

Bible21

5 Řekni jim: Tak praví Panovník Hos­po­din – V den, kdy jsem vy­vo­lil Iz­rael, složil jsem přísahu po­tom­stvu Jáko­bova domu a dal jsem se jim po­znat v Egyptě. Přísahal jsem jim se slovy: Já jsem Hos­po­din, váš Bůh.