RoháčekEzechiel20,43

Ezechiel 20:43

A tam sa roz­pamätáte na svoje ces­ty a na všet­ky svoje činy, ktorými sta sa poškv­rňovali, a budete sa sami sebe ošk­liviť pre všet­ky svoje nešľachet­nos­ti, ktoré ste páchali.


Verš v kontexte

42 A zviete, že ja som Hospodin, keď vás vo­vediem do zeme Iz­raelovej, do zeme, ­vzhľadom na ktorú som po­z­dvih­nul svoju ruku p­risahajúc, že ju dám vašim ot­com. 43 A tam sa roz­pamätáte na svoje ces­ty a na všet­ky svoje činy, ktorými sta sa poškv­rňovali, a budete sa sami sebe ošk­liviť pre všet­ky svoje nešľachet­nos­ti, ktoré ste páchali. 44 A zviete, že ja som Hospodin, keď učiním s vami pre svoje meno, nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich porušených činov, dome Iz­raelov, hovorí Pán Hos­podin.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

43 A tam sa roz­pamätáte na svoje ces­ty a na všet­ky svoje činy, ktorými sta sa poškv­rňovali, a budete sa sami sebe ošk­liviť pre všet­ky svoje nešľachet­nos­ti, ktoré ste páchali.

Evanjelický

43 Tam sa roz­pomeniete na svoje ces­ty i na všet­ky svoje skut­ky, ktorými ste sa poškv­rňovali, a sami sebe sa budete ošk­liviť pre všet­ky svoje zlé skut­ky, ktoré ste popáchali.

Ekumenický

43 Tam sa roz­pomeniete na svoje ces­ty i na všet­ky svoje skut­ky, ktorými ste sa poškv­rňovali, a sami sebe sa budete hnusiť pre všet­ky svoje zlé skut­ky, ktoré ste popáchali.

Bible21

43 Tam si vzpo­menete na své způso­by, na všech­ny skutky, který­mi jste se po­sk­vrňova­li, a kvů­li vše­mu tomu zlu, které jste pá­cha­li, se bu­dete sami sobě ošklivit.