RoháčekEzechiel20,25

Ezechiel 20:25

Pre­to som im aj ja dal ustanovenia nie dob­ré a súdy, ktorými nebudú žiť,


Verš v kontexte

24 pre­tože nečinili mojich súdov a moje ustanovenia za­vr­h­li a znes­vätili moje soboty, a že ich oči boly ob­rátené za ukydanými boh­mi ich ot­cov. 25 Pre­to som im aj ja dal ustanovenia nie dob­ré a súdy, ktorými nebudú žiť, 26 a poškvr­nil som ich v ich daroch tým, že vodili všet­ko, čo ot­vára život, cez oheň, aby som ich spus­tošil, aby po­znali, že ja som Hospodin.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

25 Pre­to som im aj ja dal ustanovenia nie dob­ré a súdy, ktorými nebudú žiť,

Evanjelický

25 A tak aj ja som im vy­dal nedob­ré ustanovenia a nariadenia, pl­nením ktorých nebudú žiť.

Ekumenický

25 Pre­to som im aj ja vy­dal nedob­ré ustanovenia a nariadenia, ktorých pl­nením nebudú žiť.

Bible21

25 Dal jsem jim tedy ne­dob­rá pravi­dla a záko­ny, které jim život ne­dají.