RoháčekEzdráš8,30

Ezdráš 8:30

A tak pre­vzali kňazi a Leviti váhu strieb­ra a zlata a nádoby, aby to dopravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha.


Verš v kontexte

29 Po­zoruj­te a strážte to, do­kiaľ to neodvážite pred kniežatami kňazov a Levitov a p­red kniežatami ot­cov Iz­raela v Jeruzaleme, v komorách domu Hos­podinov­ho. 30 A tak pre­vzali kňazi a Leviti váhu strieb­ra a zlata a nádoby, aby to dopravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha. 31 Po­tom sme sa hnuli od rieky Ahavy dvanás­teho dňa prvého mesiaca, aby sme išli do Jeruzalema. A ruka nášho Boha bola nad na­mi, a vy­tr­hol nás z ruky ne­priateľa a ú­klad­níka na ces­te.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

30 A tak pre­vzali kňazi a Leviti váhu strieb­ra a zlata a nádoby, aby to dopravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha.

Evanjelický

30 Kňazi a levíti prijali od­vážené strieb­ro, zlato a nádoby, aby ich do­pravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha.

Ekumenický

30 Kňazi a leviti pre­vzali od­vážené strieb­ro, zlato a nádoby, aby ich do­pravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha.

Bible21

30 Tito kněží a levi­té tedy při­ja­li zod­po­vědnost za stříbro, zla­to i náčiní, jež mě­li donést do Je­ruzalé­ma, do domu naše­ho Bo­ha.