EkumenickýEzdráš6,5

Ezdráš 6:5

Ná­klady nech uhradí kráľov­ský dvor. Aj zlaté a striebor­né nádoby, ktoré pat­rili Božiemu domu a ktoré Nebúkad­necar zo­bral z chrámu v Jeruzaleme a doniesol do Babylonu, nech vrátia a nech putujú späť do jeruzalem­ského chrámu! Zlož ich v Božom dome!


Verš v kontexte

4 Tri vrstvy sú z kresaného kameňa a po­tom jed­na vrstva z dreva. 5 Ná­klady nech uhradí kráľov­ský dvor. Aj zlaté a striebor­né nádoby, ktoré pat­rili Božiemu domu a ktoré Nebúkad­necar zo­bral z chrámu v Jeruzaleme a doniesol do Babylonu, nech vrátia a nech putujú späť do jeruzalem­ského chrámu! Zlož ich v Božom dome! 6 Teraz teda Tat­tenaj, mies­to­držiteľ na Záriečí, a Šetar-Bózenaj so svojimi spolu­pracov­ník­mi i správ­covia spoza Rieky, choďte od­tiaľ preč!

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 Aj nádoby domu Božieho, zlaté a striebor­né, ktoré vy­niesol Na­buchodonozor z chrámu, k­torý bol v Jeruzaleme, a do­pravil do Babylona, nech na­vrátia, a nech to ide do chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, na svoje mies­to, a složíš to v dome Božom.

Evanjelický

5 Podob­ne zlaté a striebor­né náčinie domu Božieho, ktoré Nebúkad­necar vzal z jeruzalem­ského chrámu a od­viezol do Babylonu, nech sa vráti, aby sa do­stalo do jeruzalem­ského chrámu na svoje mies­to a bolo uložené v dome Božom.

Ekumenický

5 Ná­klady nech uhradí kráľov­ský dvor. Aj zlaté a striebor­né nádoby, ktoré pat­rili Božiemu domu a ktoré Nebúkad­necar zo­bral z chrámu v Jeruzaleme a doniesol do Babylonu, nech vrátia a nech putujú späť do jeruzalem­ského chrámu! Zlož ich v Božom dome!

Bible21

5 Zlaté a stříbrné náčiní Božího do­mu, které Nabukadne­zar odne­sl z je­ruzalém­ského chrá­mu a za­ne­sl do Babylo­nu, bude vráceno. Ne­chť je odne­seno na své místo do chrá­mu v Je­ruzalémě, kde je složí­te v Božím do­mě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček