Roháček2. Mojžišova7,9

2. Mojžišova 7:9

Exodus

Keď vám bude hovoriť fara­on a po­vie: Ukážte svoj zá­zrak! vtedy po­vieš Áronovi: Vez­mi svoju palicu a hoď ju pred fara­onom, a ob­ráti sa na hada.


Verš v kontexte

8 A Hos­podin riekol Mojžišovi a Áronovi: 9 Keď vám bude hovoriť fara­on a po­vie: Ukážte svoj zá­zrak! vtedy po­vieš Áronovi: Vez­mi svoju palicu a hoď ju pred fara­onom, a ob­ráti sa na hada. 10 A tak prišiel Mojžiš a Áron k fara­onovi a učinil tak, ako pri­kázal Hos­podin. Áron hodil svoju palicu pred fara­onom a pred jeho služob­ník­mi, a ob­rátila sa na hada.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Keď vám bude hovoriť fara­on a po­vie: Ukážte svoj zá­zrak! vtedy po­vieš Áronovi: Vez­mi svoju palicu a hoď ju pred fara­onom, a ob­ráti sa na hada.

Evanjelický

9 Keď vám faraón po­vie: Urob­te nám zá­zrak! po­vedz Áronovi: Vez­mi svoju palicu, hoď ju pred faraóna a pre­mení sa na veľkého hada.

Ekumenický

9 Keď vás faraón vy­zve: Pre­ukážte sa nejakým zá­zrakom! — po­vieš Áronovi: Vez­mi si palicu a hoď ju pred faraóna! A ona sa pre­mení na veľkého hada.

Bible21

9 „Když vás fa­rao vy­zve: ‚Pro­kaž­te se nějakým divem,‘ řekneš Áro­novi: ‚Vez­mi svou hůl, hoď ji před fa­rao­na a pro­mění se v hada.‘“