Roháček2. Mojžišova7,12

2. Mojžišova 7:12

Exodus

hodili každý svoju palicu, a tiež sa ob­rátily na hadov. Ale palica Áronova po­hl­tila ich palice.


Verš v kontexte

11 Vtedy po­volal i fara­on mudr­cov a čarodej­níkov, a urobili tak aj oni, vedom­ci Egyp­ta, svojimi kúz­lami: 12 hodili každý svoju palicu, a tiež sa ob­rátily na hadov. Ale palica Áronova po­hl­tila ich palice. 13 No srd­ce fara­onovo sa po­sil­nilo, a ne­pos­lúchol ich, tak ako hovoril Hos­podin.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 hodili každý svoju palicu, a tiež sa ob­rátily na hadov. Ale palica Áronova po­hl­tila ich palice.

Evanjelický

12 Každý hodil svoju palicu, a tie sa pre­menili na veľké hady, ale Áronova palica po­hl­tila ich palice.

Ekumenický

12 Každý z nich hodil svoju palicu a tie sa pre­menili na veľké hady; no Áronova palica po­hl­tila ich palice.

Bible21

12 Ho­di­li své hole na zem a pro­měni­ly se v ha­dy. Áro­nova hůl však je­jich hole spo­ly­ka­la.