Roháček2. Mojžišova33,5

2. Mojžišova 33:5

Exodus

Lebo Hos­podin riekol Mojžišovi: Po­vedz synom Iz­raelovým: Vy s­te ľud tvr­dej šije. Keď len na chvíľu vy­j­dem hore do tvoj­ho stredu, za­hladím ťa. A tak teraz slož svoju okrasu so seba, a potom zviem, čo ti mám urobiť.


Verš v kontexte

4 Keď počul ľud túto zlú zp­rávu, smútili, a ni­kto ne­vzal na seba svojej okrasy. 5 Lebo Hos­podin riekol Mojžišovi: Po­vedz synom Iz­raelovým: Vy s­te ľud tvr­dej šije. Keď len na chvíľu vy­j­dem hore do tvoj­ho stredu, za­hladím ťa. A tak teraz slož svoju okrasu so seba, a potom zviem, čo ti mám urobiť. 6 A synovia Iz­raelovi str­hali si svoju okrasu, a tak aj zo­stalo od vr­chu Hóreba.

späť na 2. Mojžišova, 33

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo Hos­podin riekol Mojžišovi: Po­vedz synom Iz­raelovým: Vy s­te ľud tvr­dej šije. Keď len na chvíľu vy­j­dem hore do tvoj­ho stredu, za­hladím ťa. A tak teraz slož svoju okrasu so seba, a potom zviem, čo ti mám urobiť.

Evanjelický

5 Hos­podin však riekol Mojžišovi: Po­vedz Iz­rael­com: Ste ľudom tvrdo­hlavým; keby som len na okamih šiel s tebou, musel by som ťa zničiť; teraz však zlož svoje šper­ky zo seba a uvidím, ako s tebou naložím.

Ekumenický

5 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Po­vedz Iz­raelitom: Ste tvrdo­šij­ný ľud! Keby som čo len chvíľu šiel s vami, musel by som vás vy­hubiť. Teraz však od­ložte zo seba svoje oz­doby, nech viem, ako s vami naložím.

Bible21

5 Hos­po­din to­tiž Mo­jžíšovi ře­kl: „Vyřiď synům Iz­rae­le: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vá­mi šel je­di­nou chví­li, mu­sel bych vás vy­hla­dit. Nyní se zbav­te oz­dob, po­tom se roz­hodnu, co s vá­mi učiním.“