RoháčekEster9,25

Ester 9:25

Ale keď to prišlo pred kráľa, roz­kázal lis­tom, aby sa jeho zlost­ný úmysel, ktorý bol umys­lel proti Židom, ob­rátil na jeho hlavu, a tak ho obesili i jeho synov na šibenicu.


Verš v kontexte

24 Lebo Háman, syn Ham­medatov, Agags­ký, protiv­ník všet­kých Židov, za­mýšľal o Židoch, aby ich za­hubil a hodil púr, to jest los, aby ich ro­zdr­til a za­hubil. 25 Ale keď to prišlo pred kráľa, roz­kázal lis­tom, aby sa jeho zlost­ný úmysel, ktorý bol umys­lel proti Židom, ob­rátil na jeho hlavu, a tak ho obesili i jeho synov na šibenicu. 26 Pre­to po­menovali tie dni Púrim podľa mena púr. A preto pre všet­ky slová toho lis­tu, a preto, čo videli pri tom, a čo ich bolo stih­lo,

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale keď to prišlo pred kráľa, roz­kázal lis­tom, aby sa jeho zlost­ný úmysel, ktorý bol umys­lel proti Židom, ob­rátil na jeho hlavu, a tak ho obesili i jeho synov na šibenicu.

Evanjelický

25 Avšak keď Es­ter vstúpila pred kráľa, ten dal roz­kaz na pís­me, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý os­noval proti Židom, aby padol na jeho hlavu a aby obesili jeho i jeho synov na šibenici.

Ekumenický

25 Keď však Es­ter vstúpila pred kráľa, ten dal roz­kaz, do­kon­ca písom­ne, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý os­noval proti Židom, aby sa ob­rátil proti ne­mu, aby obesili jeho i jeho synov na šibenici.

Bible21

25 Es­ter ale šla před krále, a ten vy­dal pí­semné nařízení, aby se ten zlovolný plán, který Ha­man zosnoval pro­ti Ži­dům, ob­rá­til zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové skonči­li na kůlech.

RoháčekEster9,25