RoháčekEfezským4,14

Efezským 4:14

aby sme už neboli viacej nedos­pelými, zmietaní vl­nami a sem a ta nosení každým vet­rom učenia, zá­vrat­níc­tvom ľudí, schyt­ralosťou mámiť do bludu,


Verš v kontexte

13 až by sme všet­ci do­speli v jed­notu viery a ­pl­ného poznania Syna Božieho, v do­konalého muža, k miere do­spelos­ti pl­nos­ti Kris­tovej, 14 aby sme už neboli viacej nedos­pelými, zmietaní vl­nami a sem a ta nosení každým vet­rom učenia, zá­vrat­níc­tvom ľudí, schyt­ralosťou mámiť do bludu, 15 ale aby sme hovoriac prav­du v lás­ke rást­li v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou, Kris­tus,

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 aby sme už neboli viacej nedos­pelými, zmietaní vl­nami a sem a ta nosení každým vet­rom učenia, zá­vrat­níc­tvom ľudí, schyt­ralosťou mámiť do bludu,

Evanjelický

14 aby sme neboli viac nedos­pelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľud­skej ús­kočnos­ti a chyt­rác­tva, aby ú­klad­mi boli uvedení do bludu;

Ekumenický

14 Aby sme už neboli nedos­pelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľud­skou ús­kočnosťou, chyt­rác­tvom a ľs­tivým zvádzaním na blud.

Bible21

14 Ne­smí­me pro­to na­dále zůstat ne­mluvňa­ty zmítaný­mi a unášený­mi kde­jakým po­ryvem učení, lid­s­kou pro­hnaností a vy­chyt­ralým sváděním k blu­du.