RoháčekEfezským4,13

Efezským 4:13

až by sme všet­ci do­speli v jed­notu viery a ­pl­ného poznania Syna Božieho, v do­konalého muža, k miere do­spelos­ti pl­nos­ti Kris­tovej,


Verš v kontexte

12 na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kris­tov­ho, 13 až by sme všet­ci do­speli v jed­notu viery a ­pl­ného poznania Syna Božieho, v do­konalého muža, k miere do­spelos­ti pl­nos­ti Kris­tovej, 14 aby sme už neboli viacej nedos­pelými, zmietaní vl­nami a sem a ta nosení každým vet­rom učenia, zá­vrat­níc­tvom ľudí, schyt­ralosťou mámiť do bludu,

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 až by sme všet­ci do­speli v jed­notu viery a ­pl­ného poznania Syna Božieho, v do­konalého muža, k miere do­spelos­ti pl­nos­ti Kris­tovej,

Evanjelický

13 až všet­ci do­spejeme k jed­note vo viere a po­znaní Syna Božieho, v muža do­spelého, k miere veku pl­nos­ti Kris­tovej;

Ekumenický

13 až kým všet­ci nedos­pejeme k jednote viery a po­znania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou do­spelos­ti je pl­nosť Kris­ta.

Bible21

13 abychom na­ko­nec všich­ni do­spě­li k jedno­tě ví­ry a po­znání Božího Sy­na, k doko­nalé­mu lid­ství, k plné míře Kri­stovy do­spě­losti.