Roháček5. Mojžišova8,1

5. Mojžišova 8:1

Deuteronomium

Každé pri­kázanie, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, budete os­tríhať, aby ste ich činili, aby ste žili a rozm­nožili sa a aby ste vošli a zau­jali do dedičs­tva zem, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com.


Verš v kontexte

1 Každé pri­kázanie, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, budete os­tríhať, aby ste ich činili, aby ste žili a rozm­nožili sa a aby ste vošli a zau­jali do dedičs­tva zem, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com. 2 A budeš pamätať na všet­ky ces­ty, ktorými ťa viedol Hos­podin, tvoj Bôh, toto štyridsať rokov po púšti, aby ťa ponížil, aby ťa zkúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srd­ci, či budeš os­tríhať jeho pri­kázania a či nie. 3 A ponížil ťa a do­pus­til na teba hlad a potom ťa kŕmil man­nou, ktorej si ne­znal, ani jej neznali tvoji ot­covia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všet­kom tom, čo vy­chádza z úst Hos­podinových, žiť bude človek.

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

1 Každé pri­kázanie, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, budete os­tríhať, aby ste ich činili, aby ste žili a rozm­nožili sa a aby ste vošli a zau­jali do dedičs­tva zem, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com.

Evanjelický

1 Každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, za­chovávaj­te a plňte, aby ste žili a množili sa, aby ste prišli a za­brali krajinu, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil vašim ot­com.

Ekumenický

1 Starost­livo za­chovávaj­te a plňte každý príkaz, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby ste žili a rozm­nožili sa, aby ste prišli a ob­sadili krajinu, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil vašim ot­com.

Bible21

1 Peč­livě do­držuj­te všech­na přikázání, která ti dnes udílím, abys­te byli živi, roz­množi­li se a moh­li vejít a ob­sa­dit zem, kte­rou Hos­po­din s přísahou za­s­lí­bil tvým ot­cům.