Roháček5. Mojžišova8,3

5. Mojžišova 8:3

Deuteronomium

A ponížil ťa a do­pus­til na teba hlad a potom ťa kŕmil man­nou, ktorej si ne­znal, ani jej neznali tvoji ot­covia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všet­kom tom, čo vy­chádza z úst Hos­podinových, žiť bude človek.


Verš v kontexte

2 A budeš pamätať na všet­ky ces­ty, ktorými ťa viedol Hos­podin, tvoj Bôh, toto štyridsať rokov po púšti, aby ťa ponížil, aby ťa zkúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srd­ci, či budeš os­tríhať jeho pri­kázania a či nie. 3 A ponížil ťa a do­pus­til na teba hlad a potom ťa kŕmil man­nou, ktorej si ne­znal, ani jej neznali tvoji ot­covia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všet­kom tom, čo vy­chádza z úst Hos­podinových, žiť bude človek. 4 Tvoje rúcho ne­zvetšelo na tebe, a tvoja noha ne­opuch­la toto už štyrid­sať rokov.

späť na 5. Mojžišova, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 A ponížil ťa a do­pus­til na teba hlad a potom ťa kŕmil man­nou, ktorej si ne­znal, ani jej neznali tvoji ot­covia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všet­kom tom, čo vy­chádza z úst Hos­podinových, žiť bude človek.

Evanjelický

3 Po­koril ťa a do­pus­til na teba hlad a sýtil ťa man­nou, ktorú si ne­poz­nal a ktorú ne­poz­nali ani tvoji ot­covia, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všet­kým, čo vy­chádza z úst Hos­podinových.

Ekumenický

3 Po­koroval ťa, dal ti hladovať, po­tom ťa sýtil man­nou, ktorú si ne­poz­nal a ne­poz­nali ju ani tvoji ot­covia, aby ťa po­učil, že človek nežije len samým chlebom, ale všet­kým, čo vy­chádza z Hospodinových úst.

Bible21

3 Pokořoval tě a do­pouštěl na tebe hlad; kr­mil tě manou, kte­rou jsi ne­znal ty ani tví ot­cové, aby ti dal po­znat, že nejen chle­bem bude člověk živ, ale vším, co vy­chází z Hos­po­di­nových úst.