Roháček5. Mojžišova3,6

5. Mojžišova 3:6

Deuteronomium

Zariek­nuc ich na záhubu vyhladili sme ich tak, ako sme učinili Síchonovi, kráľovi Chešbona, za­hladiac, za­rečené, všet­ky tie mes­tá, mužov, ženy i deti.


Verš v kontexte

5 Všet­ky tieto mes­tá boly ohradené vy­sokými múrami, opat­rené bránami a za­súvacími závorami, krome ne­oh­radených miest, k­torých bolo veľmi mnoho. 6 Zariek­nuc ich na záhubu vyhladili sme ich tak, ako sme učinili Síchonovi, kráľovi Chešbona, za­hladiac, za­rečené, všet­ky tie mes­tá, mužov, ženy i deti. 7 A všetok dobytok a korisť miest po­brali sme sebe za plen.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 Zariek­nuc ich na záhubu vyhladili sme ich tak, ako sme učinili Síchonovi, kráľovi Chešbona, za­hladiac, za­rečené, všet­ky tie mes­tá, mužov, ženy i deti.

Evanjelický

6 Vy­konali sme na nich hubiacu kliat­bu práve tak, ako sme urobili chešbón­skemu kráľovi Síchónovi, keď sme vy­konali hubiacu kliat­bu na všet­kých mes­tách, na mužoch, ženách aj deťoch.

Ekumenický

6 Vy­konali sme na nich kliat­bu záhuby, ako sme to urobili chešbón­skemu kráľovi Síchonovi, keď sme vy­konali kliat­bu záhuby na všet­kých mes­tách, mužoch, ženách i deťoch.

Bible21

6 Vy­hla­di­li jsme je jako pro­klaté, jako jsme to uči­ni­li cheš­bon­ské­mu krá­li Si­cho­novi, vy­hla­di­li jsme každé město – muže, že­ny i dě­ti.