Roháček5. Mojžišova3,28

5. Mojžišova 3:28

Deuteronomium

Ale pri­káž Jozu­ovi, čo má robiť, a po­sil­ni ho a po­smeľ ho, lebo on poj­de pred tým­to ľudom a on im roz­delí do dedičs­tva zem, ktorú uvidíš.


Verš v kontexte

27 Vy­j­di hore na temeno ­vr­chu Pizga a po­z­dvih­ni svoje oči k moru, na západ, i na sever, na juh i na východ a vidz svojimi očima, lebo ne­prej­deš tohoto Jor­dána. 28 Ale pri­káž Jozu­ovi, čo má robiť, a po­sil­ni ho a po­smeľ ho, lebo on poj­de pred tým­to ľudom a on im roz­delí do dedičs­tva zem, ktorú uvidíš. 29 A bývali sme v doline na­proti Bét-pe­oru.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

28 Ale pri­káž Jozu­ovi, čo má robiť, a po­sil­ni ho a po­smeľ ho, lebo on poj­de pred tým­to ľudom a on im roz­delí do dedičs­tva zem, ktorú uvidíš.

Evanjelický

28 Józu­ovi však daj príkaz, po­sil­ni ho a vzmuž, lebo on prej­de na čelo toh­to ľudu na druhú stranu a on mu dá do vlast­níc­tva tú krajinu, ktorú uvidíš!

Ekumenický

28 Jozu­ovi daj príkaz, po­vzbuď ho a po­sil­ni, lebo on prej­de na čele toh­to ľudu a roz­delí mu do vlast­níc­tva krajinu, ktorú uvidíš.

Bible21

28 Po­věř však Jo­zuu, po­silni a po­vzbuď ho, ne­boť on tam v če­le to­ho­to lidu přejde. On jim dá za dě­dictví zem, kte­rou spatříš.“