Roháček5. Mojžišova20,18

5. Mojžišova 20:18

Deuteronomium

a to pre­to, aby vás nenau­čili robiť podľa ni­ktorých svojich ohav­nos­tí, ktoré robia svojim bohom, a hrešili by ste p­roti Hospodinovi, svoj­mu Bohu.


Verš v kontexte

17 lež is­tot­ne ich za­hladíš za­riek­nuc ich ú­pl­nej záhube: Heteja a Amoreja, Kananeja a Ferezeja, Heveja a Jebuzeja, tak ako ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Bôh, 18 a to pre­to, aby vás nenau­čili robiť podľa ni­ktorých svojich ohav­nos­tí, ktoré robia svojim bohom, a hrešili by ste p­roti Hospodinovi, svoj­mu Bohu. 19 Keby si ob­liehal nie­ktoré mes­to za dl­hý čas bojujúc proti ne­mu, aby si ho zau­jal, nez­kazíš jeho stromov tým, že by si ich po­vytínal sekerou, lebo z nich budeš jesť a pre­to ich ne­vysekáš. Lebo veď či je poľný strom človek, aby vošiel pred tebou do ohrady?

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

18 a to pre­to, aby vás nenau­čili robiť podľa ni­ktorých svojich ohav­nos­tí, ktoré robia svojim bohom, a hrešili by ste p­roti Hospodinovi, svoj­mu Bohu.

Evanjelický

18 aby vás nenau­čili konať podľa všet­kých svojich ohav­nos­tí, ktoré činia svojim bohom, a aby ste sa tak ne­preh­rešili proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu.

Ekumenický

18 aby vás nenau­čili konať podľa všet­kých svojich ohav­nos­tí, ktoré robia pre svojich bohov. Pre­hrešili by ste sa proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu.

Bible21

18 Ji­nak by vás uči­li jednat pod­le svých ohavných způsobů, ji­mž se od­dávají kvů­li svým bo­hům, a vy bys­te hřeši­li pro­ti Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu.