Roháček5. Mojžišova20,19

5. Mojžišova 20:19

Deuteronomium

Keby si ob­liehal nie­ktoré mes­to za dl­hý čas bojujúc proti ne­mu, aby si ho zau­jal, nez­kazíš jeho stromov tým, že by si ich po­vytínal sekerou, lebo z nich budeš jesť a pre­to ich ne­vysekáš. Lebo veď či je poľný strom človek, aby vošiel pred tebou do ohrady?


Verš v kontexte

18 a to pre­to, aby vás nenau­čili robiť podľa ni­ktorých svojich ohav­nos­tí, ktoré robia svojim bohom, a hrešili by ste p­roti Hospodinovi, svoj­mu Bohu. 19 Keby si ob­liehal nie­ktoré mes­to za dl­hý čas bojujúc proti ne­mu, aby si ho zau­jal, nez­kazíš jeho stromov tým, že by si ich po­vytínal sekerou, lebo z nich budeš jesť a pre­to ich ne­vysekáš. Lebo veď či je poľný strom človek, aby vošiel pred tebou do ohrady? 20 Avšak strom, ktorý znáš, že nie je ovoc­ným stromom, môžeš zkaziť a vy­ťať a vy­stavíš si baštu proti mes­tu, ktoré bojuje s tebou, do­kiaľ si ho ne­pod­maníš.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

19 Keby si ob­liehal nie­ktoré mes­to za dl­hý čas bojujúc proti ne­mu, aby si ho zau­jal, nez­kazíš jeho stromov tým, že by si ich po­vytínal sekerou, lebo z nich budeš jesť a pre­to ich ne­vysekáš. Lebo veď či je poľný strom človek, aby vošiel pred tebou do ohrady?

Evanjelický

19 Ak budeš nejaké mes­to ob­liehať dl­hý čas a budeš bojovať proti ne­mu, aby si sa ho zmoc­nil, ne­vyrúb jeho stromy, lebo budeš z nich jesť; pre­to ich ne­vyrúb. Veď či je poľný strom človekom, aby si ho ob­liehal?

Ekumenický

19 Ak budeš nie­ktoré mes­to ob­liehať dl­hší čas a zmoc­níš sa ho, ne­znič jeho stromy a ne­vytínaj ich sekerou; veď z nich budeš jesť. Pre­to ich ne­vyrubuj! Je azda ovoc­ný strom človekom, aby si ho ob­liehal?

Bible21

19 Bu­deš-li ve vál­ce něk­teré město dlouho ob­léhat, aby ses jej zmo­cnil, nenič jeho stro­my; ne­do­tkni se jich se­ke­rou. Jis­tě, můžeš z nich jíst, ale ne­smíš je vy­kácet. Copak je ten polní strom člověk, aby před te­bou ute­kl za hrad­bu?