Roháček5. Mojžišova2,15

5. Mojžišova 2:15

Deuteronomium

Bola aj ruka Hos­podinova proti nim, aby ich desila a tak vy­hubila zprostred tábora, až i vy­mreli.


Verš v kontexte

14 A času, v ktorom sme išli z Kádeš-bar­nee, až sme prešli po­tok Záred, bolo tridsaťosem rokov, do­kiaľ ne­vym­relo všet­ko to po­kolenie, mužovia, súci do vojny, zp­ro­stred tábora, tak ako im pri­sahal Hos­podin. 15 Bola aj ruka Hos­podinova proti nim, aby ich desila a tak vy­hubila zprostred tábora, až i vy­mreli. 16 A stalo sa, keď už boli vy­mreli zp­ro­stred ľudu všet­ci mužovia toho pokolenia, súci do boja,

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 Bola aj ruka Hos­podinova proti nim, aby ich desila a tak vy­hubila zprostred tábora, až i vy­mreli.

Evanjelický

15 Aj ruka Hos­podinova doľah­la na nich, aby ich vy­hubila z tábora až po ich ú­pl­né vy­kynoženie.

Ekumenický

15 Aj ruka Hos­podina bola proti nim, aby ich hubila v tábore, kým cel­kom ne­vym­reli.

Bible21

15 Ruka Hos­po­di­nova byla vskutku pro­ti nim a až do po­sledního je vy­mý­ti­la z tá­bo­ra.