Roháček5. Mojžišova13,17

5. Mojžišova 13:17

Deuteronomium

Ani sa nič ne­prichytí tvojej ruky z toho pre­kliateho na ú­pl­nú záhubu, aby sa od­vrátil Hos­podin od pále svoj­ho hnevu a dal ti milo­sr­den­stvo a aby sa zľutoval nad tebou a rozm­nožil ťa, jako pri­sahal tvojim ot­com.


Verš v kontexte

16 I všet­ku jeho korisť shromaždíš na pro­stred jeho ulice a spáliš ohňom mes­to i všet­ku jeho korisť docela, Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a bude večnou hromadou rumov; nebude sa viacej staväť. 17 Ani sa nič ne­prichytí tvojej ruky z toho pre­kliateho na ú­pl­nú záhubu, aby sa od­vrátil Hos­podin od pále svoj­ho hnevu a dal ti milo­sr­den­stvo a aby sa zľutoval nad tebou a rozm­nožil ťa, jako pri­sahal tvojim ot­com. 18 Lebo budeš počúvať na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si os­tríhal všet­ky jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujeme dnes, aby si robil to, čo je pravé v očiach Hos­podina, tvoj­ho Boha.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

17 Ani sa nič ne­prichytí tvojej ruky z toho pre­kliateho na ú­pl­nú záhubu, aby sa od­vrátil Hos­podin od pále svoj­ho hnevu a dal ti milo­sr­den­stvo a aby sa zľutoval nad tebou a rozm­nožil ťa, jako pri­sahal tvojim ot­com.

Evanjelický

17 Celú korisť z neho zhromaždi do­pro­stred námes­tia a ako celo­st­nú žer­tvu pre Hos­podina, svoj­ho Boha, spáľ ohňom mes­to i celú korisť z neho; mes­to bude večným zborenis­kom, ni­kdy sa ne­vy­staví.

Ekumenický

17 Všet­ku korisť z neho zhromaždi na námes­tí a mes­to, ako aj korisť z neho spáľ ako celožer­tvu pre Hos­podina, tvoj­ho Boha. To mes­to zo­stane navždy zbúranis­kom a ni­kdy sa ne­smie znova po­staviť.

Bible21

17 Veške­rou kořist z něj shro­máž­di do­prostřed jeho náměstí a spal to město i s jeho kořis­tí jako zápalnou oběť Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu. Ať je z něj navěky hro­ma­da su­tin, ať už nikdy není vy­stavěno.