Ekumenický5. Mojžišova13,17

5. Mojžišova 13:17

Deuteronomium

Všet­ku korisť z neho zhromaždi na námes­tí a mes­to, ako aj korisť z neho spáľ ako celožer­tvu pre Hos­podina, tvoj­ho Boha. To mes­to zo­stane navždy zbúranis­kom a ni­kdy sa ne­smie znova po­staviť.


Verš v kontexte

16 musíš mečom po­biť obyvateľov toho mes­ta a os­trím meča vy­konať kliat­bu na ňom i na všet­kom, čo je v ňom, aj na dobyt­ku. 17 Všet­ku korisť z neho zhromaždi na námes­tí a mes­to, ako aj korisť z neho spáľ ako celožer­tvu pre Hos­podina, tvoj­ho Boha. To mes­to zo­stane navždy zbúranis­kom a ni­kdy sa ne­smie znova po­staviť. 18 Nech ti na ruku ne­prilip­ne nič z toho, čo je pod kliat­bou, aby Hos­podin upus­til od svoj­ho roz­horčeného hnevu a pre­ukázal ti milo­sr­den­stvo, aby sa zmiloval nad tebou a rozm­nožil ťa, ako pri­sahal tvojim ot­com.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

17 Ani sa nič ne­prichytí tvojej ruky z toho pre­kliateho na ú­pl­nú záhubu, aby sa od­vrátil Hos­podin od pále svoj­ho hnevu a dal ti milo­sr­den­stvo a aby sa zľutoval nad tebou a rozm­nožil ťa, jako pri­sahal tvojim ot­com.

Evanjelický

17 Celú korisť z neho zhromaždi do­pro­stred námes­tia a ako celo­st­nú žer­tvu pre Hos­podina, svoj­ho Boha, spáľ ohňom mes­to i celú korisť z neho; mes­to bude večným zborenis­kom, ni­kdy sa ne­vy­staví.

Ekumenický

17 Všet­ku korisť z neho zhromaždi na námes­tí a mes­to, ako aj korisť z neho spáľ ako celožer­tvu pre Hos­podina, tvoj­ho Boha. To mes­to zo­stane navždy zbúranis­kom a ni­kdy sa ne­smie znova po­staviť.

Bible21

17 Veške­rou kořist z něj shro­máž­di do­prostřed jeho náměstí a spal to město i s jeho kořis­tí jako zápalnou oběť Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu. Ať je z něj navěky hro­ma­da su­tin, ať už nikdy není vy­stavěno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček