Roháček5. Mojžišova13,16

5. Mojžišova 13:16

Deuteronomium

I všet­ku jeho korisť shromaždíš na pro­stred jeho ulice a spáliš ohňom mes­to i všet­ku jeho korisť docela, Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a bude večnou hromadou rumov; nebude sa viacej staväť.


Verš v kontexte

15 do­is­ta po­biješ obyvateľov toho mes­ta os­trím meča. Za­hub ho, vy­riek­nuc nad ním kliat­bu ú­pl­nej záhuby, i všet­ko, čo je v ňom, i jeho hovädo os­trím meča. 16 I všet­ku jeho korisť shromaždíš na pro­stred jeho ulice a spáliš ohňom mes­to i všet­ku jeho korisť docela, Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a bude večnou hromadou rumov; nebude sa viacej staväť. 17 Ani sa nič ne­prichytí tvojej ruky z toho pre­kliateho na ú­pl­nú záhubu, aby sa od­vrátil Hos­podin od pále svoj­ho hnevu a dal ti milo­sr­den­stvo a aby sa zľutoval nad tebou a rozm­nožil ťa, jako pri­sahal tvojim ot­com.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 I všet­ku jeho korisť shromaždíš na pro­stred jeho ulice a spáliš ohňom mes­to i všet­ku jeho korisť docela, Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a bude večnou hromadou rumov; nebude sa viacej staväť.

Evanjelický

16 musíš po­biť obyvateľov toho mes­ta os­trím meča, a os­trím meča vy­konať kliat­bu na ňom i na všet­kom, čo je v ňom, ešte i na jeho dobyt­ku.

Ekumenický

16 musíš mečom po­biť obyvateľov toho mes­ta a os­trím meča vy­konať kliat­bu na ňom i na všet­kom, čo je v ňom, aj na dobyt­ku.

Bible21

16 mu­síš obyva­te­le toho měs­ta po­bít mečem. To město se vším, co je v něm, mu­síš vy­hla­dit jako pro­klaté. I jeho do­by­tek mu­síš po­bít mečem.