RoháčekDaniel3,24

Daniel 3:24

Vtedy sa predesil kráľ Na­buchodonozor a vstal rých­le a od­povediac riekol svojim rad­com: Či sme ne­u­vr­h­li troch mužov do­pro­stred ohňa po­viazaných? Od­povedali a riek­li kráľovi: Je pravda, kráľu.


Verš v kontexte

23 A tí traja mužovia, Sad­rach, Mézach a Abed­négo, pad­li do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej po­viazaní. 24 Vtedy sa predesil kráľ Na­buchodonozor a vstal rých­le a od­povediac riekol svojim rad­com: Či sme ne­u­vr­h­li troch mužov do­pro­stred ohňa po­viazaných? Od­povedali a riek­li kráľovi: Je pravda, kráľu. 25 Od­povedal a riekol: Hľa, ja vidím štyroch mužov ne­poviazaných, ktorí s­lobod­ne chodia pro­stred ohňa, a nieto na nich porušenia, a ten štvr­tý je na po­hľad podob­ný synovi bohov.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

24 Vtedy sa predesil kráľ Na­buchodonozor a vstal rých­le a od­povediac riekol svojim rad­com: Či sme ne­u­vr­h­li troch mužov do­pro­stred ohňa po­viazaných? Od­povedali a riek­li kráľovi: Je pravda, kráľu.

Evanjelický

24 Po­tom kráľ Nebúkad­necar zdesený náh­le vstal. Svojim rad­com po­vedal: Ne­u­vr­h­li sme troch po­viazaných mužov do ohňa? Od­vetili mu: Skutočne, kráľu!

Ekumenický

24 Po­tom vy­ľakaný kráľ Nebúkad­necar rých­le vstal a spýtal sa svojich rad­cov: Či sme nehodili do horiacej pece troch zviazaných mužov? Od­povedali kráľovi: Is­teže, kráľ!

Bible21

24 Náhle se král Nabukadne­zar zděsil. Vstal a ohro­men se ptal svých rád­ců: „Copak jsme ne­ho­di­li do pla­menů tři svázané muže?“ „Jistě, Výsosti,“ od­po­vědě­li.