RoháčekDaniel1,5

Daniel 1:5

A kráľ im vy­delil každý deň z výbor­ného pokrmu kráľov­ského to, čo po­trebovali na ktorý deň, i z vína, z ktorého sám pil, a nariadil vychovávať ich za tri roky a že keď sa do­končia tie roky majú stáť pred kráľom.


Verš v kontexte

4 mláden­cov, na ktorých v­raj nieto nijakej vady, k­torí sú pekného vzoz­renia a sú dô­vtip­ní v každej múd­ros­ti, vy­znajúci sa vo vede a roz­umejúci umeniu, a v ktorých by bola sila stáť v paláci kráľovom, a aby ich vy­učili písomníctvu a jazyku Chal­dejov. 5 A kráľ im vy­delil každý deň z výbor­ného pokrmu kráľov­ského to, čo po­trebovali na ktorý deň, i z vína, z ktorého sám pil, a nariadil vychovávať ich za tri roky a že keď sa do­končia tie roky majú stáť pred kráľom. 6 A boli medzi nimi zo synov Júdových Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A kráľ im vy­delil každý deň z výbor­ného pokrmu kráľov­ského to, čo po­trebovali na ktorý deň, i z vína, z ktorého sám pil, a nariadil vychovávať ich za tri roky a že keď sa do­končia tie roky majú stáť pred kráľom.

Evanjelický

5 Kráľ im určil den­ný prídel po­kr­mu z kráľov­skej stravy a z vína, ktoré on sám pil. Tri roky ich mal vy­chovávať a po ich uplynutí mali za­stávať službu pred kráľom.

Ekumenický

5 Kráľ im určil den­ný prídel z kráľovského po­kr­mu a z vína, ktoré on sám pil. Dal ich tri roky vy­chovávať a po uplynutí toh­to času mali za­stávať službu pred kráľom.

Bible21

5 Král jim určil každo­denní příděl pokr­mů a ví­na z králov­ského sto­lu. Tři roky mě­li být tak­to vy­chováváni a po je­jich uplynutí mě­li vstou­pit do králov­ských služeb.

RoháčekDaniel1,5