Roháček2. Tesalonickým2,15

2. Tesalonickým 2:15

Tak tedy, bratia, stoj­te a držte podania, ktorým ste na­učení už či slovom a či naším lis­tom.


Verš v kontexte

14 k čomu vás po­volal naším evan­jeli­om nadobud­núť slávy našeho Pána Ježiša Kris­ta. 15 Tak tedy, bratia, stoj­te a držte podania, ktorým ste na­učení už či slovom a či naším lis­tom. 16 A on sám, náš Pán Ježiš Kris­tus, a Bôh a náš Otec, ktorý nás za­miloval a dal večné po­tešenie a dob­rú nádej v milos­ti,

späť na 2. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 Tak tedy, bratia, stoj­te a držte podania, ktorým ste na­učení už či slovom a či naším lis­tom.

Evanjelický

15 Tak teda, bratia, stoj­te pev­ne a držte sa podania, ktorému ste sa učili od nás úst­ne alebo lis­tov­ne.

Ekumenický

15 Tak teda, bratia, pev­ne stoj­te a držte sa podania, ktoré ste prijali či už naším slovom, či lis­tom.

Bible21

15 A pro­to, bratři, stůj­te pevně a drž­te se učení, které jsme vám předa­li, ať už ústně nebo do­pi­sem.