Ekumenický2. Tesalonickým1,7

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Tesalonickým 1:7

ale vám, ktorí ste sužovaní, od­platí od­počin­kom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,


Verš v kontexte

6 Spravod­livé je totiž u Boha, že súžením od­platí tým, čo vás sužujú, 7 ale vám, ktorí ste sužovaní, od­platí od­počin­kom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci, 8 aby v plameni ohňa tres­tal tých, čo ne­poz­najú Boha, ako aj tých, čo sú ne­pos­lušní evan­jeliu nášho Pána Ježiša.

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 a vám súženým od­počinutím s na­mi, keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s an­jel­mi svojej moci,

Evanjelický

7 a vám, sužovaným, spolu s nami od­počinutím, keď sa s an­jel­mi svojej moci

Ekumenický

7 ale vám, ktorí ste sužovaní, od­platí od­počin­kom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,

Bible21

7 ale vy ztrápení se spo­lu s ná­mi dočká­te odpoči­nutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svý­mi mo­cný­mi an­děly

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček