Roháček2. Kronická7,9

2. Kronická 7:9

Po­tom ôs­meho dňa slávili zvlášt­nu sláv­nosť, lebo po­sviac­ku ol­tára slávili sedem dní a ináče slávnosť sedem dní.


Verš v kontexte

8 A tedy slávil Šalamún sláv­nosť toho času sedem dní a celý Iz­rael s ním, shromaždenie, veľmi veliké, sídené z celej zeme, od­tiaľ, ako sa ide do Chamatu, až po Egypt­ský po­tok. 9 Po­tom ôs­meho dňa slávili zvlášt­nu sláv­nosť, lebo po­sviac­ku ol­tára slávili sedem dní a ináče slávnosť sedem dní. 10 A dvad­siateho tretieho dňa sied­meho mesiaca pre­pus­til ľud, všet­kých do ich stánov, radujúcich sa a veselého srd­ca pre dob­ré, ktoré učinil Hos­podin Dávidovi a Šalamúnovi a Iz­raelovi, svoj­mu ľudu.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Po­tom ôs­meho dňa slávili zvlášt­nu sláv­nosť, lebo po­sviac­ku ol­tára slávili sedem dní a ináče slávnosť sedem dní.

Evanjelický

9 Na ôs­my deň mali sláv­nost­né zhromaždenie, lebo po­sviac­ku ol­tára slávili sedem dní; sviatok trval totiž sedem dní.

Ekumenický

9 Na ôs­my deň sa konalo sláv­nost­né zhromaždenie, lebo po­sviac­ku ol­tára slávili sedem dní; sláv­nosť totiž trvala sedem dní.

Bible21

9 Slavnost za­há­ji­li os­mého dne; sedm dní to­tiž za­svěcova­li ol­tář a dalších sedm dní slavi­li.