Ekumenický2. Kronická24,17

2. Kronická 24:17

Po Jójadovej smr­ti prišli jud­skí hod­nos­tári vzdať kráľovi poc­tu. Kráľ im vy­hovel.


Verš v kontexte

16 Po­chovali ho v Dávidovom mes­te pri kráľoch, lebo urobil veľa dob­rého pre Iz­rael, pre Boha a jeho chrám. 17 Po Jójadovej smr­ti prišli jud­skí hod­nos­tári vzdať kráľovi poc­tu. Kráľ im vy­hovel. 18 Nato opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili ašéram a mod­lám. Pre túto ich vinu pos­tihol Boží hnev Jud­sko a Jeruzalem.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

17 A po smr­ti Jehojadovej prišly kniežatá Júdove a po­klonily sa kráľovi. Vtedy ich vy­počul kráľ a dovolil.

Evanjelický

17 Po Jójádovej smr­ti prišli jud­ské kniežatá vzdať poc­tu kráľovi a on ich vy­počul.

Ekumenický

17 Po Jójadovej smr­ti prišli jud­skí hod­nos­tári vzdať kráľovi poc­tu. Kráľ im vy­hovel.

Bible21

17 Po Jo­ja­dově smrti přiš­li někdejší judští hodnostáři a klaně­li se krá­li. A král jim za­čal na­s­lou­chat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček