Roháček2. Kronická13,7

2. Kronická 13:7

A sob­rali sa spolu s ním bohaprázdni mužovia zaháľčiví, synovia beliála, a zmoc­nili sa proti Rechabeámovi, synovi Šalamúnov­mu, kým Rechabeám bol dieťa a nežného srd­ca a ne­ukázal sa pred nimi sil­ným.


Verš v kontexte

6 Ale po­vs­tal Jeroboám, syn Nebátov, služob­ník Šalamúna, syna Dávidov­ho, a sprotivil sa svoj­mu pánovi! 7 A sob­rali sa spolu s ním bohaprázdni mužovia zaháľčiví, synovia beliála, a zmoc­nili sa proti Rechabeámovi, synovi Šalamúnov­mu, kým Rechabeám bol dieťa a nežného srd­ca a ne­ukázal sa pred nimi sil­ným. 8 A tak teraz vy hovoríte vo svojom srdci, že sa ukážete sil­nými voči kráľov­stvu Hos­podinov­mu, k­toré je v ruke synov Dávidových, a je vás veliké množs­tvo a máte so sebou zlaté teľce, ktoré vám spravil Jeroboám, za bohov!

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

7 A sob­rali sa spolu s ním bohaprázdni mužovia zaháľčiví, synovia beliála, a zmoc­nili sa proti Rechabeámovi, synovi Šalamúnov­mu, kým Rechabeám bol dieťa a nežného srd­ca a ne­ukázal sa pred nimi sil­ným.

Evanjelický

7 Vtedy sa vôkol neho zo­skupili darebáci a naničhod­níci a ov­lád­li Rechabeáma, syna Šalamúnov­ho, lebo Rechabeám bol mladý a neroz­hod­ný a nebol pev­ný voči nim.

Ekumenický

7 Vtedy sa k nemu pri­družili darebáci a ničom­níci a ovplyv­nili Šalamúnov­ho syna Rechabeáma, lebo bol ú­stupčivý mladík a ne­vládal im vzdorovať.

Bible21

7 K ně­mu se shro­máž­di­la ničemná a zlo­tři­lá chás­ka a vze­pře­la se Šalo­mou­novu synu Re­cho­boá­movi, pro­tože Re­cho­boám byl ještě mladý a ne­zkušený a ne­dokázal se jim po­stavit.